Algemene  voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de levering van producten, licenties en diensten door elem3nts BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 38, ondernemingsnummer 1004.059.074 – RPR Hasselt (hierna "ELEM3NTS" genoemd) aan de klant (hierna "Klant" genoemd). ELEM3NTS en de Klant worden hierna individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen” genoemd.
1.2 ELEM3NTS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen mits kennisgeving aan de klant (via brief, de factuur of e-mail). Deze wijzigingen treden dan in werking één (1) maand na de kennisgeving, tenzij een latere datum wordt aangegeven. Als de Klant deze wijzigingen niet aanvaardt moet hij dit melden aan ELEM3NTS binnen de maand na de kennisgeving.

 

ARTIKEL 2. DEFINITIES
2.1 Wanneer gebruikt in deze AV hebben de volgende begrippen de betekenis zoals hierna is bepaald:
- “Diensten”: de door ELEM3NTS aan de Klant te verlenen diensten (al naargelang het geval: consulting, analyse, ontwikkeling van wijzigingen, toevoegingen of aanpassingen aan Software, integratie, implementatie, training, ondersteuning, onderhoud, hosting of het via het internet of een ander netwerk ter beschikking stellen en houden van Software, en andere diensten of advies) zoals omschreven in de Offerte.
- "Offerte": een offerte, statement of work, change request, project charter of een soortgelijk document uitgaande van ELEM3NTS en met de specifieke voorwaarden m.b.t. de Software of Diensten die de Klant wenst af te nemen bij ELEM3NTS;
- “Software”: de software zoals omschreven in de Offerte (standaardsoftware van ELEM3NTS of van derde partijen, wijzigingen of uitbreidingen in de software ten behoeve van de Klant, of speciaal voor de Klant ontwikkelde programmatuur);

 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST
3.1 Als de Klant Software licentie(s) of Diensten wenst af te nemen van ELEM3NTS, zal ELEM3NTS een Offerte opmaken met daarin de specifieke voorwaarden en prijzen. Tenzij anders vermeld, heeft een Offerte een geldigheidsduur (waarbinnen aanvaarding moet plaatsvinden) van dertig (30) dagen.
3.2 Bij aanvaarding (expliciet dan wel impliciet door ELEM3NTS te vragen om te beginnen met het leveren van de Software of Diensten) door de Klant van de Offerte binnen de geldigheidsduur, komt een overeenkomst (de "Overeenkomst") tot stand tussen de Partijen. Wanneer de Klant een voorwaarde of veronderstelling koppelt aan zijn aanvaarding, komt de Overeenkomst pas tot stand wanneer ELEM3NTS deze voorwaarde of veronderstelling schriftelijk aanvaardt.
3.3 Deze AV maken integraal deel uit van een Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden zal de Offerte voorrang hebben op de AV, die voorrang hebben op de (eventuele) offerteaanvraag van de Klant. De Klant ziet af van de toepassing van zijn eigen voorwaarden. In het geval van een overheidsopdracht zijn de AV enkel van toepassing in de mate dat zij niet in strijd zijn met, of een voorbehoud bevatten met betrekking tot de inhoud en voorwaarden van de documenten van de overheidsopdracht.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN & FACTURATIE
4.1 Alle prijzen door ELEM3NTS opgegeven zijn slechts ramingen gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van opmaak van de Offerte, en kunnen in geen geval als bindend voor ELEM3NTS beschouwd worden tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat een prijs of een bedrag als een vaste vergoeding moet beschouwd worden.
4.2 Tenzij anders vermeld, gelden prijzen in België en tijdens de kantooruren, en zijn ze exclusief BTW, verblijfs- en verplaatsingskosten, welke ten laste komen van de Klant.
4.3 Voor diensten buiten België worden de in de Offerte vermelde prijzen vermeerderd met resp. 25% binnen de EU en 35% buiten de EU.
4.4 Buiten de normale kantooruren worden de in de Offerte vermelde prijzen vermeerderd met:
50% zaterdagen tot 17.00 uur
100% zaterdagen na 17.00 uur
100% zondagen
4.5 Verplaatsingskosten binnen België worden als volgt aangerekend: 50 EUR indien de afstand (enkele richting) minder dan 50 km bedraagt, 100 EUR indien de afstand (enkele richting) 50 tot 100 km bedraagt, en 150 EUR indien de afstand (enkele richting) meer dan 100 km bedraagt. Indien de klant geen parkeergelegenheid voorziet, worden parkingkosten aan werkelijke kost aangerekend.
4.6 Voor diensten buiten België:
(i) de klant regelt en betaalt vlucht, hotel en taxi rechtstreeks, en stemt hiervoor af met ELEM3NTS zodat alles tijdig in orde is (visum e.d.). Indien ELEM3NTS dit moet regelen, wordt een administratieve kost van 50 EUR aangerekend per boeking; Indien de vluchttijd de 4 uur overschrijdt zal business class geboekt worden.
(ii) verplaatsingen per wagen (autokosten en parking) worden aangerekend aan werkelijke kost;
(iii) de reistijd (beide richtingen) wordt aangerekend aan 70% van het uurtarief;
(iv) “out of pocket” uitgaven worden forfaitair per persoon per dag aangerekend aan het recentste tarief “dagelijkse forfaitaire vergoeding Categorie 1” zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
4.7 Een samengestelde Offerte verplicht ELEM3NTS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.8 ELEM3NTS behoudt zich het recht voor om op jaarlijkse basis in het begin van het jaar de prijzen te indexeren op basis van de volgende formule: Fn = Fo (0,2 + 0,8 (Sn/So)) (waarbij Fn = nieuwe prijs; Fo = oude prijs; Sn = referte uurloonkost (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) zoals laatst gepubliceerd door Agoria voorafgaand aan de prijsaanpassing, So = referte uurloonkosten (landsgemiddelde - lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, geldend de maand voorafgaand aan de aanvang van de Overeenkomst).
4.9 De prijzen in de Offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van licenties en diensten vanwege leveranciers van ELEM3NTS. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de samenwerking wijzigingen voordoen behoudt ELEM3NTS zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen, en de Klant aanvaardt dit indien dit geen prijsstijging inhoudt van meer dan 10%.
4.10 Alle prestaties die niet voorzien zijn in de Offerte en in samenspraak werden uitgevoerd door ELEM3NTS worden aanzien als meerwerk en worden afgerekend aan een regieprijs, zoals voorzien in de Offerte of zoals op dat moment gangbaar is.
4.11 Softwarelicentie(s) en tegen forfaitprijs geleverde Diensten worden op voorhand gefactureerd. ELEM3NTS behoudt zich het recht voor de levering van Software of Diensten uit te stellen tot ontvangst van de betaling. Diensten tegen regieprijs (time & material) worden maandelijks gefactureerd na levering van de betrokken Diensten. Er vindt geen creditering of terugbetaling plaats voor vooraf betaalde licentieprijzen of Diensten die niet werden benut.
4.12 ELEM3NTS heeft het recht zijn facturen elektronisch te versturen. De Klant zal een correct functionerend emailadres meedelen (en dit updaten wanneer nodig) naar waar de elektronische factuur gestuurd kan worden. Een elektronische factuur wordt verondersteld correct ontvangen te zijn door de Klant op de dag van verzending naar dat emailadres.
4.13 Elke klacht over gefactureerde bedragen moet binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan ELEM3NTS gemeld worden, en dit op straffe van verval. Wanneer de Klant slechts een deel van de factuur betwist, heeft hij niet het recht de betaling van de onbetwiste bedragen uit te stellen.
4.14 Betaling moet gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum op de bankrekening van ELEM3NTS vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer of de gestructureerde mededeling.
4.15 In het geval de Klant zich niet houdt aan de bovenvermelde betalingstermijn, is ELEM3NTS gerechtigd vanaf de vervaldatum interesten aan te rekenen overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het facturatiebedrag. Bovendien worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft ELEM3NTS het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling. Indien de Klant tot tweemaal toe de betalingstermijn in het abonnementslicentiemodel (Subscription License Model) niet naleeft, heeft ELEM3NTS bovendien het recht om een domiciliëring van de betalingen te eisen als voorwaarde voor de verderzetting van de dienstverlening en het gebruiksrecht. Partijen zullen daartoe de nodige documenten ondertekenen
4.16 Bij verlies van kredietwaardigheid van de Klant (faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan) worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en kan ELEM3NTS, zonder ingebrekestelling, elke aanvaarde bestelling kosteloos annuleren. Bovendien heeft ELEM3NTS het recht een bijkomende zekerheid inzake betaling te vorderen en tot op dat ogenblik de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

ARTIKEL 5. UITVOERING
5.1 Mits betaling door de Klant van de verschuldigde bedragen, zal ELEM3NTS redelijke inspanningen leveren om de Software en de Diensten te leveren volgens de Overeenkomst en de regels van de kunst. De verplichtingen van ELEM3NTS onder de Overeenkomst zijn middelenverbintenissen.
5.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle uitvoeringstermijnen streefdata zijn en derhalve niet bindend zijn voor ELEM3NTS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De reden hiervoor is o.a. dat ELEM3NTS ook afhankelijk is van input en medewerking van de Klant en van derden. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
5.3 De levering van de Software en/of Diensten door ELEM3NTS is afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de Klant. De Klant zal kosteloos (i) ELEM3NTS schriftelijk en tijdig alle noodzakelijke, accurate en volledige informatie bezorgen (bijvoorbeeld over zijn systeem, zijn werkwijze en zijn doelstellingen); (ii) bijdragen tot de planning van de werkzaamheden; (iii) indien van toepassing, op eigen kosten de nodige faciliteiten aan ELEM3NTS ter beschikking stellen, inclusief maar niet beperkt tot parkeerplaats, geschikte werkruimte (met voldoende licht en verluchting), elektriciteit, communicatiemiddelen (inclusief de mogelijkheid om verbinding te maken met de server van ELEM3NTS), toegang tot de IT-installatie en databases (voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst); (iv) indien nodig, ELEM3NTS toelating en toegang verlenen om Diensten uit te voeren buiten de normale kantooruren en; (v) intern het nodige en gekwalificeerd personeel ter beschikking stellen (waaronder key users met voldoende tijd ter beschikking om de verbintenissen in deze Overeenkomst correct uit te voeren en opdat in principe deze niet meer begeleiding van ELEM3NTS nodig hebben dan zoals voorzien in de Offerte). De Klant erkent dat de vervanging of onbeschikbaarheid van de nodige middelen in zijn projectorganisatie, kan leiden tot een langere uitvoeringstijd en, als gevolg daarvan, hogere kosten.

ARTIKEL 6. CHANGE REQUEST
6.1 Tijdens de duur van de Overeenkomst kan elke Partij schriftelijk verzoeken om toevoegingen of wijzigingen aan te brengen aan de omvang of aard van de Diensten of de Software (“Change Request”). ELEM3NTS zal echter geen verplichting hebben om dergelijk verzoek in te willigen, zolang er geen akkoord is bereikt tussen Partijen over de vergoeding, prioriteit en timing, en de impact van dergelijke Change Request. ELEM3NTS kan de tijd die gespendeerd wordt aan de analyse van een Change Request aanrekenen aan regieprijs (time & material).

 

ARTIKEL 7. AANVAARDING & OPLEVERING
7.1 Aanvaarding: Software en/of Diensten moeten zo snel mogelijk na levering door de Klant gecontroleerd en getest worden, en worden geacht correct geleverd en aanvaard te zijn op het eerste van volgende momenten: (1) de ondertekening door de Klant van het acceptatiedocument; of (2) indien de Klant 10 werkdagen na de levering (of na de Live migratie indien een Live oplevering (go-live procedure) is voorzien in de Overeenkomst) de aanvaarding niet schriftelijk en voldoende gemotiveerd heeft geweigerd; of (3) de operationele of productieve ingebruikname van de Software en/of Diensten door de Klant.
7.2 Aanvaarding mag niet worden geweigerd voor kleine fouten die de operationele of productieve ingebruikname niet in de weg staan. De niet-aanvaarding van een deel of in een bepaalde fase laat de aanvaarding van een eerdere fase of een eerder deel onverlet.
7.3 Testfase: indien uitdrukkelijk voorzien in de Overeenkomst, zal ELEM3NTS, na ontwikkeling en installatie van de Software, de Klant begeleiden bij het testen ervan in overeenstemming met de volgende procedure:
(i) Test omgeving: de Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van een test omgeving. Indien dit niet mogelijk is kan ELEM3NTS deze betalend ter beschikking stellen.
(ii) Testen: zowel ELEM3NTS als de Klant via zijn “key users” (dit zijn vooropgeleide medewerkers van de Klant, toegewezen aan het project en die op de hoogte zijn van de gewenste processen en over voldoende vaardigheden beschikken om deze taak uit te voeren) voeren in de test omgeving testen uit met voldoende diepgang en omvang om na te gaan of de Software voldoet aan de specificaties in de Overeenkomst. De Klant moet in dit verband zorgen voor aangepaste gegevenssets om de latere operationele werking van en tussen de verschillende Softwaremodules te simuleren. De Klant test zelf dezelfde toepassing met specifieke bedrijfsgebonden gegevens en omgeving.
Gedurende de testfase houden de Partijen elkaar stipt op de hoogte van eventuele gebreken en problemen bij de Software of Diensten, is het de Klant niet toegestaan om de Software te gebruiken voor productieve of operationele doeleinden, en zal ELEM3NTS naar best vermogen de in de Software vastgestelde gebreken trachten op te lossen.
7.4 Live oplevering: indien uitdrukkelijk voorzien in de Overeenkomst, zal ELEM3NTS, na het testen van de Software in de test omgeving, de Klant begeleiden bij het overzetten van de Software naar de live omgeving, in overeenstemming met de volgende procedure:
(i) Aanlevering gegevens: de Klant levert de gegevens uit de bestaande software in het door ELEM3NTS gewenste formaat aan ELEM3NTS. ELEM3NTS kan hierbij niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van gegevens, of voor fouten in de gegevens of de bestaande software bij de Klant. Beide Partijen zorgen voor een degelijke voorbereiding om een vlotte migratie van de gegevens mogelijk te maken.
(ii) Live migratie: ELEM3NTS of de Klant (zoals bepaald in de Overeenkomst) migreert de aangeleverde gegevens naar de Software in de Live omgeving.
7.5 Indien de Software en/of Diensten bij gedeelten worden geleverd, zal hetgeen bepaald is in dit artikel gelden voor elk deel.

 

ARTIKEL 8. GARANTIE
8.1 Software van derde partijen is onderworpen aan de garantie, met inbegrip van alle beperkingen en uitsluitingen, van deze derde partij. ELEM3NTS biedt geen bijkomende garantie.
8.2 Voor de standaard versie van de Software geldt de garantie zoals voorzien in de toepasselijke licentiebepalingen (Software License Terms).
8.3 Voor niet-standaard onderdelen van de Software vangt bij de aanvaarding (of Live oplevering indien voorzien in de Overeenkomst) een garantieperiode aan van 60 dagen (hierna “Garantieperiode”). Gedurende deze Garantieperiode wordt door de Klant de Software met voldoende diepgang en omvang gebruikt in de Live omgeving en bekijkt hij nauwgezet of de Software voldoet aan alle specificaties in de Overeenkomst.
8.4 Indien de Klant gedurende deze Garantieperiode gebreken in o.a. de vorm van reproduceerbare fouten in de Software vindt, wat inhoudt dat die niet conform is met de specificaties, uitsluitend toe te schrijven aan ELEM3NTS, zal hij ELEM3NTS hiervan, op straffe van verval van de garantie, binnen de 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd schriftelijk verwittigen, maar in ieder geval binnen de Garantieperiode. De Klant moet het defect uitgebreid en gedetailleerd beschrijven, om ervoor te zorgen dat ELEM3NTS de mogelijkheid heeft om adequaat te reageren. ELEM3NTS zal deze gebreken of reproduceerbare fouten dan naar best vermogen trachten te herstellen of een work-around (zijnde een manier om een resultaat te bekomen via de Software en dat via een omweg of een andere weg dan normaal aanvaardbaar zou zijn) te organiseren. Indien ELEM3NTS niet in staat is om aan het gebrek te verhelpen, kan de Klant de Software verwijderen en alle media en andere bijbehorende materialen terugsturen, waarop ELEM3NTS de reeds betaalde licentievergoeding zal terugbetalen.
8.5 De bovenvermelde garantie is niet van toepassing bij oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving, of in een andere dan de voorziene Live omgeving, onjuist onderhoud door de Klant, of defect veroorzaakt door een software of product waarvoor ELEM3NTS niet verantwoordelijk is.

 

ARTIKEL 9. GEBRUIKSRECHT
9.1 De klant verklaart zich akkoord met de bijgevoegde licentieovereenkomst (ELEM3NTS Software License Terms) van toepassing op de geleverde software.
9.2 De Klant erkent en aanvaardt dat alle rechten van intellectuele eigendom (auteursrechten, know-how, tekeningen en modellen, en andere gelijkaardige of evenwaardige wettelijke beschermingsvormen waar ook ter wereld, bedrijfsgeheim, copyright, handelsnaam of merk of ieder ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht) m.b.t. de geleverde Software of Diensten, de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend berusten bij ELEM3NTS of diens leveranciers. De Klant verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk kan doen, ook niet na het einde van de Overeenkomst.
9.3 In de mate dat de Software of Diensten onderdelen omvatten waarvan een derde partij (o.a. Microsoft) de intellectuele eigendomsrechten heeft, zijn eventueel afzonderlijke gebruiksvoorwaarden (o.a. Microsoft Software License Terms) van toepassing. Bijgevolg aanvaardt de Klant dat hij enkel een gebruiksrecht verwerft op deze onderdelen in overeenstemming met de voorwaarden bepaald door deze derde partij.
9.4 ELEM3NTS behoudt zich het recht voor om in ieder geval de in het kader van de Overeenkomst gebruikte of ontwikkelde ideeën, concepten, technieken, geaggregeerde gegevens en knowhow verder te gebruiken.
9.5 Dit artikel doet geen afbreuk aan de verplichtingen m.b.t. Vertrouwelijke Informatie.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID VAN ELEM3NTS
10.1 De totale aansprakelijkheid van ELEM3NTS onder de Overeenkomst voor alle vorderingen, daaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding en boetes, uit hoofde van contractbreuk, onrechtmatige daad, niet-nakoming van de garanties, of uit enige andere hoofde, is in alle gevallen, voor zover wettelijk toegelaten, beperkt tot directe schade veroorzaakt door haar eigen zware fout, en is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) 50% van de daadwerkelijk door de Klant aan ELEM3NTS krachtens de Overeenkomst betaalde prijs voor de betrokken Software en Diensten over de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de vordering; of (ii) 50.000 euro.
10.2 ELEM3NTS is niet aansprakelijk voor het verlies van (of schade aan) data, business, omzet, winst, goodwill of klanten (waaronder reputatieschade), verwachte besparingen, of voor enige indirecte schade of gevolgschade, of voor de gevolgen van het oneigenlijk of non-conform gebruik door de Klant van de Software of de Diensten. Ook de schade die een gevolg is van de werking of de niet-werking van de Software gedurende de testfase kan in geen geval aanleiding vormen voor schadeloosstelling.
10.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of fraude door ELEM3NTS.
10.4 ELEM3NTS is enkel verantwoordelijk voor Software en/of Diensten door haar geleverd, en zal dus in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor gebreken, vertragingen, uitvoeringsproblemen e.d. in de mate dat die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan (i) de nalatigheid vanwege de Klant of niet-uitvoering van de Overeenkomst door de Klant; (ii) andere leveranciers van de Klant; (iii) het gebruik door de Klant van de Software en/of de resultaten van de Diensten op een andere dan voorziene wijze; (iv) wijzigingen door de Klant of andere leveranciers van de Klant; (v) computer virussen, hacking, trojan horses, spyware, interferentie met technische beschermingsmaatregelen die niet van ELEM3NTS afkomstig zijn; en (vi) schade die gedekt wordt door een door of voor de Klant afgesloten verzekering.
10.5 De Overeenkomst wordt enkel aangegaan tussen de Klant en ELEM3NTS, en niet ten voordele van derde begunstigden. ELEM3NTS aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. derde partijen wat betreft de Software en Diensten. De Klant vrijwaart ELEM3NTS ter zake en vergoedt ELEM3NTS voor klachten, verliezen, schade, e.d. van derde partijen met inbegrip van de juridische kosten die dit met zich meebrengt.
10.6 De Klant neemt alle redelijke maatregelen om mogelijke schade te beperken.
10.7 Alle vorderingen m.b.t. de Overeenkomst of m.b.t. de Software en Diensten (garantieaanspraken uitgezonderd) moeten per aangetekend schrijven aan ELEM3NTS gemeld worden (dergelijke ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de inbreuk of het gebrek bevatten zodat ELEM3NTS de mogelijkheid gegeven wordt adequaat te reageren), waarbij ELEM3NTS een redelijke termijn gegeven wordt om de inbreuk of het gebrek te verhelpen. De melding moet gebeuren binnen de hierna vermelde termijnen: (i) m.b.t. een inbreuk of gebrek dat bij levering kon vastgesteld worden, binnen de 15 dagen na levering; (ii) m.b.t. een inbreuk of gebrek dat niet bij levering kon vastgesteld worden, binnen de 15 dagen na vaststelling van de inbreuk of het gebrek (of na het moment waarop dit redelijkerwijze had kunnen vastgesteld worden), maar in ieder geval uiterlijk zes (6) maanden na levering.
10.8 Software en onderdelen van derde partijen zijn bijkomend aan bovenstaande bepalingen onderworpen aan de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zoals bepaald door die derde partijen.

 

ARTIKEL 11. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT
11.1 De Klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de Klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met (intellectuele eigendoms-) rechten van derde partijen.
11.2 De Klant zal aangepaste preventieve maatregelen nemen voor het geval dat de Software in zijn geheel of gedeeltelijk niet goed werkt (via de dagelijkse back-up van gegevens, de diagnose van bugs, het regelmatige onderzoeken van dataprocessing enz.). De Klant staat als enige in voor de back-up van haar gegevens.
11.3 De Klant heeft als enige de verantwoordelijkheid voor het opzetten van een functionerende hard – en softwareomgeving waarbinnen de Software zal worden geïnstalleerd (niet van toepassing bij hosting of het via het internet of een ander netwerk ter beschikking stellen en houden van Software door ELEM3NTS).
11.4 De Klant zal de gebruikers van de Software informeren omtrent de bepalingen voorzien in de toepasselijke licentieovereenkomsten.
11.5 De Klant zal de desgevallend in zijn onderneming geldende veiligheidsvoorschriften op voorhand aan ELEM3NTS meedelen. Niet schriftelijk meegedeelde voorschriften kunnen aan ELEM3NTS niet worden tegengesteld.

 

ARTIKEL 12. DUUR EN BEËINDIGING
12.1 De Overeenkomst blijft van kracht tot ELEM3NTS de Software en Diensten heeft geleverd, tenzij ze voortijdig werd beëindigd of verbroken in overeenstemming met dit artikel.
(i) De Klant mag de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen mits betaling van de volgende verbrekingsvergoeding (steeds onder aftrek van de bedragen die reeds door de Klant betaald werden):
• 25% van de overeengekomen of geschatte prijs voor de betrokken Diensten in geval van beëindiging uiterlijk 10 werkdagen vóór de overeengekomen startdatum;
• 50% van de overeengekomen of geschatte prijs voor de betrokken Diensten in geval van beëindiging tussen 10 en 5 werkdagen vóór de overeengekomen startdatum;
• 100% van de overeengekomen of geschatte prijs voor de betrokken Diensten in geval van beëindiging later dan 5 werkdagen vóór de overeengekomen startdatum of na de startdatum;
Indien de Klant vraagt om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten is ELEM3NTS gerechtigd een wachtvergoeding te factureren voor de gereserveerde consultants, en indien die opschorting een duurtijd van 6 maanden overschrijdt, kan ELEM3NTS dergelijke opschorting beschouwen als een gehele of gedeeltelijke beëindiging. In voorkomend geval zijn de hiervoor vermelde vergoedingen verschuldigd.
(ii) Niettegenstaande de voorgaande bepalingen mag de Klant geen Overeenkomsten beëindigen die software, diensten of producten bevatten die door ELEM3NTS besteld worden bij leveranciers of onderaannemers.
(iii) In de mate dat de Overeenkomst betrekking heeft op software, diensten of producten van derde partijen mag ELEM3NTS de Overeenkomst op elk ogenblik met onmiddellijke ingang beëindigen indien ELEM3NTS het recht verliest om dergelijke software, diensten of producten aan te bieden.
12.2 ELEM3NTS kan de Overeenkomst beëindigen, of de levering van Diensten opschorten, daaronder begrepen het gebruiksrecht op de Software, indien de Klant een ernstige inbreuk pleegt op de Overeenkomst en deze inbreuk niet rechtzet binnen de 14 kalenderdagen na daartoe door ELEM3NTS te zijn aangemaand.
12.3 ELEM3NTS kan de Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.
12.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op doorlopende of terugkerende Diensten (zoals hosting of het via het internet of een ander netwerk ter beschikking stellen en houden van Software, onderhoud, ondersteuning) dan heeft de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen, een duurtijd van 12 maanden, en wordt daarna stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van 12 maanden, tenzij een van de partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven beëindigt ten laatste 3 maanden vóór het einde van de lopende periode.
12.5 De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij faillissement van de Klant. ELEM3NTS heeft het recht (in de mate dit toegestaan is onder de toepasselijke insolventiewetgeving) om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, wanneer de Klant niet meer solvabel is, vereffend wordt of een gelijkaardige procedure ondergaat.
12.6 Het beëindigen van de Overeenkomst heeft geen invloed op die bepalingen die bedoeld zijn om van kracht te blijven na de beëindiging.

 

ARTIKEL 13. MICROSOFT
13.1 Microsoft is derde-begunstigde bij de Overeenkomst m.b.t. Software besteld bij Microsoft, en heeft het recht (i) de Overeenkomst af te dwingen; (ii) de naleving door de Klant van de Overeenkomst te controleren; en (iii) de Klant rechtstreeks te contacteren.
13.2 De Klant verleent ELEM3NTS de toestemming om informatie te delen met Microsoft in de mate dat dit nodig is (i) voor ELEM3NTS om samen te werken met Microsoft, en (ii) voor de Klant om diensten en mededelingen te ontvangen vanwege Microsoft.
13.3 De Klant erkent dat Microsoft geen verantwoordelijkheid heeft voor de niet-Microsoft onderdelen van de Software of enig effect dat die hebben op de functionaliteit van de Microsoft software of systemen, business of operaties van de Klant.
13.4 Microsoft brengt regelmatig wijzigingen aan in de Microsoft onderdelen van de Software. In bepaalde gevallen (o.a. bij breaking changes) kan het zijn dat dergelijke wijzigingen, waarbij ELEM3NTS niet betrokken is, een impact hebben op het maatwerk dat ELEM3NTS voor de Klant ontwikkeld heeft. Partijen zullen dergelijke impact behandelen via de Change Request procedure van art. 6.
13.5 De Klant aanvaardt de voorwaarden van de Microsoft Cloud Agreement: http://download.microsoft.com/download/2/C/8/2C8CAC17-FCE7-4F51-9556-4D77C7022DF5/MCA2017Agr_EMEA_EU-EFTA_DUT_Sep20172_CR.pdf

 

ARTIKEL 14. OVERMACHT & IMPREVISIE
14.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van die partij, die niet kon voorzien en met redelijke inspanningen vermeden worden. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: oorlog, rellen, rebellie, algemene staking, brand, natuurrampen, invoer- of uitvoerbeperkingen, verstoring van normaal verkeer, transport, energievoorziening, internet, computernetwerken of telecommunicatiemogelijkheden, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, langdurige ziekte van belangrijke consultants, veralgemeend virus of een geval van overmacht bij een onderaannemer. De partij die zich op overmacht beroept is verplicht om de andere partij over de begindatum van de overmacht in te lichten, evenals over het einde ervan. De verplichtingen van beide partijen worden opgeschort tijdens de duur van de overmacht. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, heeft elke partij het recht de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen, zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
14.2 Indien een fundamentele wijziging van omstandigheden buiten de wil van ELEM3NTS en die ELEM3NTS ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst redelijkerwijze niet had kunnen voorzien of vermijden, tot gevolg heeft dat de verdere uitvoering van de contractuele verplichtingen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, heeft ELEM3NTS het recht om alternatieve contractuele voorwaarden te onderhandelen. Indien partijen niet tot een vergelijk komen binnen een redelijke termijn na het verzoek daartoe, heeft ELEM3NTS het recht om de Overeenkomst te beëindigen zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

 

ARTIKEL 15. VARIA
15.1 “Vertrouwelijke Informatie” omvat technische, financiële of commerciële informatie van ELEM3NTS, evenals alle informatie in welke vorm ook die wordt bekendgemaakt in het kader van de uitvoering van een project of bestelling onder de Overeenkomst, al dan niet deel uitmakend van de Software of Diensten. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ELEM3NTS zal de Klant (i) de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, reproduceren of verdelen, direct of indirect, mondeling of schriftelijk, buiten het kader van de Overeenkomst, (ii) alle nodige maatregelen nemen om te vermijden dat Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt aan wie dan ook, behalve aan zijn medewerkers die ze moeten kennen voor de implementatie van de Overeenkomst en die op de hoogte zijn gebracht van de vertrouwelijkheidsverplichting, en (iii) alle Vertrouwelijke Informatie en eventuele kopieën ervan op eerste verzoek terugbezorgen aan ELEM3NTS. De verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing wanneer de Klant bewijs kan voorleggen dat de desbetreffende informatie (i) reeds openbaar was zonder dat dit het gevolg is van een inbreuk op de Overeenkomst of (ii) hem reeds bekend was vóór het afsluiten van de Overeenkomst, of (iii) rechtmatig verkregen werd van een derde partij die niet gebonden is door een vertrouwelijkheidsverplichting. Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft geldig gedurende een periode van 5 jaar na het beëindigen van het project of Overeenkomst waarvoor de Vertrouwelijke Informatie werd meegedeeld.
15.2 Tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na het einde ervan zal de Klant niet direct of indirect een werknemer, manager, medewerker of consultant van ELEM3NTS in dienst nemen of hieraan opdrachten (in de ruimst mogelijk zin) toevertrouwen. Inbreuk hierop geeft ELEM3NTS recht op een forfaitaire schadevergoeding vanwege de Klant ten belope van 100% van de (bruto) jaarvergoeding van de betrokken persoon.
15.3 De Klant stemt in met het gebruik door ELEM3NTS van het logo en de naam van de Klant, en een feitelijke beschrijving van de Diensten en Producten in de ELEM3NTS advertenties en promotiemateriaal, en als referentie naar andere (potentiële) klanten toe.
15.4 De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen zonder ELEM3NTS’s goedkeuring. ELEM3NTS behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen mits schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
15.5 De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
15.6 Elk geschil m.b.t. de Overeenkomst dat niet op een minnelijke manier kan opgelost worden binnen de 30 dagen (een termijn die niet van toepassing is op onbetaalde facturen) vanaf de datum waarop de ene partij de andere inlicht over het geschil, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.